همین ... !؟!؟!
.:: Saturday, October 18 ::.

دم در واستاده نگاهم می کنه، نگاهش می کنم! دستشو می بره تو کیفش کلیدشو در می آره و می خواد بگه خداحافظ!!!... ولی این درست نیست!! یه چیزی کمه! یه چیزی رو فراموش کردی!
...
از نگاهم می فهمه یه چیزی ازش می خوام! شاید بیشتر از یه چیزی!!!


عزیزم، کلید و موبالیم تو کیفته! می شه بدی!؟

00:48

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>