کاش ...
.:: Wednesday, December 3 ::.

کاش يک روزي مي شد که يکي مي گفت حق با *تو* است. کاش يک روزي مي امد که مجبور نبوديم قسم بخوريم تا دوستمون *شايد* حرفمون را باور کنه.کاش يک کمي بيشتر به حرف *دوستمون* اهميت مي داديم که فکر نکنه خيلي هم غريبه است.

کاش یه روزی می‌شد که وقتی *دوستمون* بهمون نشون می‌داد که می‌فهمه یه جای کار داره می‌لنگه، بفهميم از روی دوستيه که به رومون می‌آره و ...!!! کاش يک روزي می‌آمد که کسی برای اینکه اون یکی حرفش رو باور کنه به قسم *متوصل* نمی‌شد. کاش يک کمي بيشتر به *دوستمون* نشون می‌دادیم که بهش اعتماد *متقابل* داریم که فکر نکنه خيلي هم غريبه است.

و کاش می فهمیدی اونقدر برام مهمی که اجازه ندم این حس بهت دست بده که با یه هالوی پپهء خنگ دوستی!!!بعد از پست: کي می‌گه ندارم!!؟ یعنی شوخی شوخی بود همه‌اش!؟!؟!؟!؟

19:00

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>