بند تنبان شیخ بربل!
.:: Friday, March 12 ::.

یكی از صاحبدلان، شرم به کناری نهاد و شیخ ما را گفت:«اين چه حالت است؟ گاه ززیبایی کلام و شیوایی سخنت جهانی به حیرت، گاه در حیرت کاین گل واژگان نظم واره از شیخ است یا این شخص دگر است» گفت: «هر آنچه در سر آید به زبان نشاید که سخن در وقت خشم زهر است، هرچند شیرین آید به مذاق. پس سخن را جرح و تعدیل باید تا سر اندیشه پنهان، و سخن از زهر خشم به امان »
و یاران را باز حیرت از فضل شیخ حاصل شد و حکمت شعر بند تنبانی را بدانستند!

شيخ را گل واژه گویی عیب نیست
هیچگاه گفتن دشنام را دیر نیست

بربل گوی خشم به زنجیر آمده ست
لاجرم بند تنبان را گشادی آمده ست!

که خشم در سر، باد در شکم است. و زبان آلوده به خشم رایحه دل انگیز را نشاید!

08:49

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>