شيخ در سفر!
.:: Saturday, March 13 ::.

شیخ را فرصتی فراهم آمده ست تا زیارانی از ایام شباب دیدن، و به کنج خانه‌شان به تحصیل مشغول و از پهنه بیکران علم و محبتشان لقمه ای چند برگیرد.

پس بار سفر بسته ایم و به قصد بدرود بر همه یاران درود فرستیم که وقت تنگ است و گاه رفتن و غرض عرض این نکته بود که بر ما نگران نشوید که شیخ را سلامت حاصل است و رحل اقامت به جایی بس نکو در جوار یارانی شفیق و به راستی رفیق خواهد افکند.

بدرور تا درودی زود!!!

07:37

نظرات شما:

Post a Comment

بازگشت >>